Kup Voucher EN

Polityka prywatności

Kup Voucher

I. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe „WOJAN” Janusz Woźnica ul. Władysława Sikorskiego 81 Warszawa-Wesoła prowadzący obiekt Hotel „Patria” pod adresem ul. Żeromskiego 12 34-500 Zakopane, Polska.
2. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji usługi.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. (art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) oraz art. 9 ust.1 lit. f r.o.d.o)
4. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Hotelu „PATRIA” jest wyznaczony przedstawiciel, abi@hotelpatria.pl, Tel. 664-955-008. 
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. 
(art. 7 pkt. 3, art. 16 pkt. , art. 17, art. 18, art. 19 art. 20 i 21 r.o.d.o)
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji.
8. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
III. Zakres przetwarzania danych
Hotel „PATRIA” przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer i serię dokumentu ze zdjęciem lub PESEL, dane kontaktowe, datę pobytu, czas trwania pobytu oraz dane dotyczące ilości i wieku osób z którymi zamawiający będzie podróżował.

IV. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Hotel „PATRIA” nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń Hotelu w przypadku naruszenia jego praw / dóbr przez Klienta.
Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
V. Polityka „cookies”
1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.
2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.), dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.
3. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:a. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony – np. dokonania opłat. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witrynyb. cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość auto uzupełniania niektórych pól przy rejestracjic. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.
5. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego.
6. Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
7. Przysługuje Państwu prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (art. 77 r.o.d.o)

Polityka Prywatności Zasady przetwarzania danych osobowych przez Hotel „Patria”


Przy dokonywaniu rezerwacji usług hotelowych Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji Klienta. Wysyłając zapytanie poprzez formularz znajdujący się na stronie www.hotelpatria.pl
Klient poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyraża zgodę na udzielenie odpowiedzi przez przedstawicieli hotelu za pomocą środków teleinformatycznych. 
Przed rozpoczęciem pobytu Klient wypełnia w recepcji Hotelu kartę meldunkową, w którym proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług hotelowych. Wypełnienie formularza w zakresie rubryk: imię i nazwisko oraz numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) jest obowiązkowe. 
Podanie wieku osób z którymi zamawiający będzie podróżował jest nieobowiązkowe. 
Klient proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 
Podanie wieku jest dobrowolne i służy jedynie udzieleniu ewentualnych zniżek dzieciom czy osobom starszym.


Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usług..
Klienci, którzy chcą otrzymywać informacje marketingowe Hotelu „PATRIA” w formie wiadomości e–mail, mogą podać adres swojej poczty elektronicznej i wyrazić zgodę na karcie meldunkowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Dane osobowe mogą być gromadzone przez Hotel w sytuacjach niezbędnych, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych).
Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług hotelowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Hotel dla celów marketingu własnych usług / produktów. Marketing własnych usług polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości e – mail do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione Hotelowi podczas rezerwacji on-line bądź przy wypełnianiu karty meldunkowej w recepcji Hotelu. 
Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się dalszemu wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.


Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Hotel PATRIA nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń Hotelu w przypadku naruszenia jego praw / dóbr przez Klienta.

Zapytanie rezerwacyjne